Nieuwsbrief Noodpakket voor banen en economie 2.0
____________________________________________________________________________
Het kabinet heeft op 20 mei 2020 een tweede steunpakket bekendgemaakt voor de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020. De meeste regelingen (zoals NOW, Tozo en de belastingmaatregelingen) worden verlengd, maar kennen wel nieuwe voorwaarden. Ook zijn er twee nieuwe regelingen: de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB en NL leert door. In deze nieuwsbrief zullen wij kort alle maatregelen aanstippen.
Als je vragen hebt over de aangepaste of de nieuwe regelingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ook wij werken veel vanuit huis en zijn telefonisch niet altijd bereikbaar. Wel kun je ons altijd mailen! 


 Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2.0)
 NL leert door
 Verlenging belastingmaatregelen
 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo 2.0)
 Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (verlenging TOGS)


Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2.0)
Een ondernemer die een omzetverlies van tenminste 20% verwacht kan bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni, juli en augustus aanvragen. Als de ondernemer voor de tweede keer een beroep doet op de NOW, moet de periode aansluiten op de periode die in het eerst tijdvak is gekozen.
De technische uitvoering van de NOW is gelijk aan de eerste regeling. Dit betekent dat de tegemoetkoming maximaal 90% van de loonsom bedraagt, afhankelijk van het omzetverlies. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Ook de voorwaarde dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode blijft van kracht. Er wordt echter geen boete meer opgelegd als er in de periode juni tot en met augustus 2020 toch een ontslagaanvraag bij het UWV wordt ingediend. Wél moet de ontvangen subsidie voor de betreffende medewerkers volledig worden terugbetaald.
Als extra voorwaarde wordt gesteld dat een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW over 2020 geen winstuitkering aan de aandeelhouders doet, geen bonussen aan bestuur en directie uitkeert en geen eigen aandelen inkoopt.
Aanvragen voor de NOW 2.0 kunnen vanaf 6 juli 2020 worden ingediend. Wil je er gebruik van maken? Neem dan na 6 juli a.s. contact met ons op.


NL leert door
Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren aan bij- en omscholing te gaan doen. Via het scholingspakket ‘NL leert door’ kunnen mensen van juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Dit scholingspakket wordt nog verder uitgewerkt.

Verlenging belastingmaatregelen
De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 september. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan.
Bij eerste aanvraag krijg je direct 3 maanden uitstel van betaling. Daarvoor hoef je maar één keer een verzoek in te dienen. Als je voor een langere periode uitstel van betaling wilt, moet je verklaren geen dividenden en bonussen uit te keren, of eigen aandelen inkopen.
De belastingrente en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.
Tot slot worden ook de overige belastingmaatregelen – zoals het urencriterium voor zzp’ers, de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en btw-vrijstellingen – verlengd tot 1 september 2020.
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
De Tozo wordt – met aangepaste voorwaarden – verlengd tot en met 31 augustus 2020. De Tozo 2 zal in tegenstelling tot de oorspronkelijke regeling wel een partnerinkomenstoets bevatten. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum komen niet meer in aanmerking voor een tegemoetkoming in het levensonderhoud.
Ook de lening voor bedrijfskapitaal wordt verlengd onder Tozo 2. Zelfstandig ondernemers kunnen maximaal € 10.157 lenen tegen een laag rentetarief – ook als de lening onder Tozo 1 al een keer is aangevraagd. Als voorwaarde geldt dat er geen sprake mag zijn van surséance van betaling of faillissement.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
Dit is de vervanging van de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). Afhankelijk van
 de omvang van het bedrijf,
 de hoogte van de vaste kosten en
 de mate van omzetderving
kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen voor hun vaste lasten van maximaal € 20.000 voor de komende drie maanden.
De omzetderving moet minimaal 30% zijn en staat open voor dezelfde sectoren uit de TOGS. Verdere details over deze regeling zijn nog niet bekend.

 

 

 

Nieuwsbrief maatregelen inzake coronavirus

 

____________________________________________________________________________

 

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 extra steunmaatregelen bekendgemaakt ter ondersteuning van het bedrijfsleven om de negatieve effecten van het coronavirus zoveel als mogelijk te compenseren. In deze nieuwsbrief zullen wij kort alle maatregelen aanstippen.

 

Nog niet van alle maatregelen is de exacte invulling bekend. Zodra deze bekend zijn zullen wij hier iets van publiceren op onze website (www.finshare.nl) of per mail.

 

Mocht u vragen hebben in deze onzekere tijden aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ook wij werken veel vanuit huis en zijn telefonisch niet altijd bereikbaar. Wel kunt u ons altijd mailen!

 

Succes in deze vreemde periode. Met zijn allen gaan we het redden!

 

 

Werktijdverkorting – Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

 

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

 

 

 WW-premiedifferentiatie

 

Sinds 1 januari betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Ook moet de hoge WW-premie worden betaald voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals in de zorg. Het kabinet bereidt een aanpassing voor om deze effecten weg te nemen.

 

Verder hebben werkgevers tot 1 april 2020 de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Vanwege het coronavirus wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020.

 

  

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

 

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

 

 

Tijdelijke bijstand voor zzp-ers

 

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

 

 

Compensatieregeling getroffen sectoren

 

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

 

 

Coronavirus en de AVG

 

De privacywet AVG legt bedrijven beperkingen op met betrekking tot informatie over werknemers en het coronavirus. Tegelijkertijd zijn bedrijven verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving.

 

Wat mag wel en wat niet? We zetten het voor je op een rij.

  • Registreren wie van je werknemers besmet is, mag niet. Je mag administreren dat iemand ziek is, maar niet wat hij of zij heeft.
  • De werkgever mag andere medewerkers niet vertellen als iemand besmet is, tenzij de betrokken werknemer hiervoor toestemming geeft of dit zelf al heeft verteld. Het is wel zaak om hier zo open mogelijk over te zijn (dus met toestemming).
  • Je mag niet informeren naar het verloop van de ziekte. Wel mag je iemand vragen wanneer hij of zij denkt weer aan het werk te kunnen.
  • Een werkgever mag werknemers niet op koorts controleren.
  • Vragen over klachten als hoesten en koorts, zijn niet toegestaan. Dat mag alleen een (bedrijfs)arts doen. Je mag wel vragen of het al wat beter gaat.

 

Wat mag wel?

  • Als iemand besmet is, mag je daar met hem of haar over spreken. Je mag het alleen niet administreren.
  • Je mag medewerkers vragen of ze op reis zijn geweest en waar. Op basis daarvan kun je voorzorgsmaatregelen nemen, zoals verplicht thuis laten werken.
  • Je kunt medewerkers voorlichten over de symptomen van het virus en over belangrijke voorzorgsmaatregelen, zoals geregeld handen wassen (gedurende 20 seconden).
  • In samenspraak met de bedrijfsarts kunnen extra spreekuren of controles worden ingesteld.
  • Communiceer zo open mogelijk met elkaar maar vraag toestemming aan betrokken medewerker.